Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan


7. oktoober 2019

 • ÕN sekretäri valimine
 • sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine
 • arvamuse avaldamine dokumendi „Lapsevanema ja õpilasega arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord Sillaotsa Koolis“ kohta
 • kooli õppekava muudatuste arutamine ja arvamuse avaldamine

19. november 2019

 • õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • I trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • klassitunnistuste vormi kinnitamine

19. veebruar 2020

 • õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • II trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • Sillaotsa Kooli põhimääruse muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
 • Sillaotsa Kooli kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
 • loovtöö kaitsmise aeg

2. juuni 2020

 • õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine
 • III trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

11. juuni 2020

 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

27. august 2020

 • täiendava õppetöö tulemuste analüüs
 • eesmärgid järgmiseks õppeaastaks
 • üldtööplaani kinnitamine
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
 • sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine

Õppenõukogu tööplaan


7. oktoober 2019

 • ÕN sekretäri valimine
 • sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine
 • arvamuse avaldamine dokumendi „Lapsevanema ja õpilasega arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord Sillaotsa Koolis“ kohta
 • kooli õppekava muudatuste arutamine ja arvamuse avaldamine

19. november 2019

 • õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • I trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • klassitunnistuste vormi kinnitamine

19. veebruar 2020

 • õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • II trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • Sillaotsa Kooli põhimääruse muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
 • Sillaotsa Kooli kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
 • loovtöö kaitsmise aeg

2. juuni 2020

 • õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine
 • III trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

11. juuni 2020

 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

27. august 2020

 • täiendava õppetöö tulemuste analüüs
 • eesmärgid järgmiseks õppeaastaks
 • üldtööplaani kinnitamine
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
 • sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine