Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Lisaks e-keskkonnas ARNO esitatavale vastuvõtutaotlusele tuleb hiljemalt 30. augustiks esitada alljärgnevad dokumendid:

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2) õpilase foto 3x4 cm;
3) esimesse klassi sisseastumisel esitab lapsevanem lasteasutusest väljastatud koolivalmiduskaardi.

 

Ühest koolist teise üleminekul tules esitada alljärgnevad dokumendid:

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
3) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4) kooli direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

 

Lisaks e-keskkonnas ARNO esitatavale vastuvõtutaotlusele tuleb hiljemalt 30. augustiks esitada alljärgnevad dokumendid:

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2) õpilase foto 3x4 cm;
3) esimesse klassi sisseastumisel esitab lapsevanem lasteasutusest väljastatud koolivalmiduskaardi.

 

Ühest koolist teise üleminekul tules esitada alljärgnevad dokumendid:

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
3) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4) kooli direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.