2018/2019. õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid ja tegevused valdkondade kaupa, lähtudes Sillaotsa Kooli arengukavast ja 2017/2018 õppeaasta sisehindamise vahetulemuste kokkuvõttest.


1. JÄTKUSUUTLIKKUS

1. Kasutusele on võetud e-keskkond ARNO (haridusteenuste haldamise süsteem).
2. Lasteaia 6. rühm on avatud ning uuenenud töökorraldus (õpetaja+assistent+õpetaja abi) rühmas toimib.
3. Õppe-, arengu- ja töökeskkonda on arendatud:
- Koolirühma mänguväljakule on paigaldatud uued kiigeraamid (3 kohta), mängumaja, laste laud ja pingid, ronila.
- Põnnide rühm on saanud aiaga piiratud õueala ja on varustatud erinevate mänguvahenditega.
- Pesamunade rühma õueala piirdeaed on vahetatud.
- Lasteaia saali on paigaldatud müratõke.
- Spordisaal on kohandatud aktuste, ürituste läbiviimiseks (kokkupandav lava).
- Ruumiprobleemid on lahendatud seoses paralleelklasside tekkega.
- Koolisöökla on renoveeritud.
4. Osaletud on Erasmus+ projektikoosolekutel “We School Europe 2017-2019“ ja korraldatud on projektikoosolek Eestis (24.-28.09.2018).
5. Kooli ja lasteaeda tutvustav video on kaasajastatud.

2. EESTVEDAMINE JA MEESKONNA JUHTIMINE

1. Kaasajastatud on järgnev dokumentatsioon:
- Sillaotsa Kooli põhimäärus (lasteaia rühmade arv)
- Sillaotsa Kooli arengukava 2017 - 2022 (sissejuhatav osa)
- Sillaotsa Kooli õppekava
- Tööülesannete kirjeldused (lasteaia ja kooli õpetajad, assistent)
2. Koostatud on Sillaotsa Kooli sisehindamise aruanne 01.09.2016-31.08.2019
3. Korraldatud on ühiskoolitused personalile:
- esmaabi täiendkoolitus kogu asutusele (nt Andrus Lehtmets)
- meeskonnakoolitus (nt Belbinilt), kirjutada projekt Innovele toetuseks
- õuesõppe koolitus, et õpetajad oskaksid järjepidevalt kavandada ja korraldada õuesõppe tegevusi, kasutades erinevaid aktiivõppemeetodeid, loodus-ja tehiskeskkonna võimalusi ning digilahendusi (lasteaed).
- õppesõit Tallinna Kelmiküla lasteaeda, õpetajalt-õpetajale koolitus “Kes muudab õpikäsitust?” (lasteaed) 4. Õpilasraamat on digitaliseeritud.
5. Hoolekogu korralised koosolekud on toimunud õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.
6. Toetatud on õpetajaid kvalifikatsiooninõuete täitmisel.
7. Kool on liitunud algatusega Alustavat õpetajat toetav kool, toetades uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse.
8. Toimunud on tunnivaatlused ja vestlused õpetajatega. Õpetajad on külastanud teiste õpetajate ainetunde.
9. On valitud töökeskkonnaspetsialist, kes on läbinud töökeskkonnaalase koolituse ning täidetud on töötervishoiu ja tööohutusealased ülesanded.

3. LASTE JA ÕPILASTE INDIVIDUAALSE ARENGU TOETAMINE

1. KiVa programm on kasutusel 1.- 6. klassini. Toimuvad KiVa tunnid 1.- 3- klassi õpilastele.
2. Töökogemuslike projekte on läbi viidud II ja III kooliastmes.
3. Lasteaia rühmades on õppe- ja kasvatustöös rakendatud sotsiaalseteoskuste õppeprogrammi Samm-sammult.
4. Logopeedi tööaeg on muudetud. Logopeed on 3 päeva nädalas lasteaia majas (8.30 - 14.00) ja 2 päeva nädalas koolimaja koolirühmas (8.30 - 14.00).
5. Tehtud on kuupõhised kokkuvõtted laste osalemise kohta logopeedi juures, lapsevanemale on antud tagasiside lapse osalemisest.
6. Toimunud on erinevad huviringid; huvitegevus on analüüsitud:
- Lasteaia majas on lastel võimalus osaleda uutes huviringides (robootika, kunstiring uue juhendajaga).
- Õpilastel on võimalus osaleda loodusteadusalases ringis.
- Ringitöö raames on osaletud koolivälistel üritustel, projektides ja laagrites.
7. Vahetundides on õpilastele võimaldatud rohkem võimalusi liikumiseks ja mängimiseks.
8. Õpilased on osalenud maakondlikel aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.

4. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS LASTEAIAS

1. Robootika osa on lisatud lasteaia õppekavasse. Läbi on viidud robootika koostööpäev Võnnu lasteaiaga Värvuke ja Melliste Algkool-Lasteaiaga ( 5-7-aastased lapsed + õpetajad).
2. Läbi on viidud keskkonna ja säästva arengu alaste hoiakute kujundamisega seotud tegevusi.
- Osaletud on üleeuroopalises jäätmetekke vähendamise nädalal (European Week for Waste Reduction) 19.-23.11.2018.
- Osaletud on Eesti Roheline Liikumine algatusega Roheväljakutse 2019 (2.-11.aprill 2019).
3. Õppetegevuste läbiviimisel on suurenenud õuesõppe ja avastusõppe osakaal.
- Õpetajad on organiseerinud õppetööd väljaspool lasteaiakeskkonda (ettevõtted, loodus- ja keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused), vastavalt laste vanusele - vähemalt kord kuus.
- Õpetajad on koostanud ELIISIS õppekäikude kavad (september-detsember; jaanuar - mai)
- Rühmad (Marakratid, Mürakarud ja Rüblikud) on osalenud KIKi projektis “Sillaotsa Kooli õpilaste ja lasteaia laste külastused loodusteemalistele aktiivõppeprogrammidele 2018/2019 õppeaastal”.
- Rühmade meeskonnad on organiseerinud vähemalt ühe loodushommiku (4 hommikut), milles osalevad kõikide aiarühmade lapsed.Rühmaõpetajatele ja õpetaja abidele on korraldatud õuesõppe koolitus.
4. Ühiselt on kokkulepitud õppeaasta jooksul toimuvad üritused ja rühmade meeskonnad on korraldanud vähemalt ühe ühisürituse lastega.
5. Rühmaõpetajad on kavandanud oma rühma tegevused nii, et tervisega seotud teemad on käsitletud regulaarselt läbi erinevate õppe-ja kasvatustegevuste kogu õppeaasta vältel.
6. Toimunud on erinevad liikumistegevused; lastele on tutvustatud erinevaid spordialasid.
- Euroopa Sprdinädalal 2018 (24-28.09.18), iga päev toimuvad erinevad liikumistegevused.
- Ujumise algkursus AURA keskuses, Marakrattide rühm (6-7-aastased) lapsed
- Limpa Suusakooli suusatunnid Tähtvere spordipargis -Marakrattide rühma (6-7-aastased) lapsed ja Mürakarude rühma (5-6-aastased) lapsed.

5. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS KOOLIS

1. Läbi on viidud keskkonna ja säästva arengu alaste hoiakute kujundamisega seotud tegevusi. Osaletakse üleeuroopalises jäätmetekke vähendamise nädalal (European Week for Waste Reduction) 19.-23.11.2018.
2. Õpilased on osalenud KIKi projektis “Sillaotsa Kooli õpilaste ja lasteaia laste külastused loodusteemalistele aktiivõppeprogrammidele 2018/2019 õppeaastal” ja TAS Leader projektis „Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis“.
3. Kirjutatud on uus projekt lisarahastuse saamiseks.
4. Õpetajad on organiseerinud õppetööd väljaspool kooli (ettevõtted, loodus- ja keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused).
5. Õppetegevustes on kasutatud digitehnoloogiat.
6. Koolisisesed üritused on läbimõeldud, pikalt ette planeeritud ja võimalusel erinevatel nädalapäevadel.
7. Teemakuud on lõimitud üldpädevustega.
8. Õppekava on arendatud (sh. sõnaline hindamine oskusainetes).
9. Õpetajad on teinud süsteemset koostööd ainetevaheliseks lõiminguks.
10. Rakendatud on avastus- ja õuesõpe, aktiivõpe, projektõpe meetodeid.

 

Otsing

Kalender

<<juuli 2019>>
ETKNRLP
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Pildid

Sillaotsa kool Comenius projekt Külaline Jaapanist pidu Tutipidu