2019/2020. õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid ja tegevused valdkondade kaupa, lähtudes Sillaotsa Kooli arengukavast ja 2019/2020 õppeaasta sisehindamise vahetulemuste kokkuvõttest.
 

1. JÄTKUSUUTLIKKUS
• Õppe-, arengu- ja töökeskkonda on arendatud:
o Spordihoone juurde on tehtud koht, kus helitehnikat hoida. Luua süsteem toolide ladustamiseks (sh z-toolid).
o Kooli pööningu renoveerimist on alustatud
o Kooli fuajee on renoveeritud
o Söökla põrand ja trepikojad on renoveeritud
o Kõik lasteaia aiarühmad on varustatud projektoritega.
o Renoveeritud on 1. ja 2.rühma garderoob.
o Suurele liivakastile on paigaldatud päikesepuri ehk päikesevari.
o Lasteaia õuealale on rajatud õpiõu (sildistatud puuliigid, miniaiandus, linnumajad, erinevad loodusvahenditest kastid, õueköök terrassiga, putukahotellid, kunstinurk, temaatilised lillepeenrad).
o Lasteaia õuealale on rajatud esmane ministaadion (jooksurada, võimalusel rattarada).
o Koristaja abiruum on saanud uue sisustuse (sisseehitatud kapid, pesumasin, kuivati).
• Osaletud on Erasmus+ KA2 projektikoosolekutel “Europe + Emotions = Inclusion“ (2019 - 2021) ja läbi on viidud projektiga seotud tegevused.
• Uue lasteaia ehitusega Haaslaval ja selle avamisega (september 2020) on lahendatud ümberkorraldused rühmades; leitud uus personal ja koostatud lasteaia nimekirjad.
• Loodud on video Sillaotsa Kooli laulule (muusikaõpetaja eestvedamisel).
• Loodud on edulugusid ja tutvustatud avalikkusele (õpilased, õpetajad, vilistlased).
• Osaletud on erinevates projektides.
• Koolimaja juurde on loodud loodusrada.
• Ühe ruumi jaoks on ostetud kaasaegne- ja ergonoomiline mööbel.

2. EESTVEDAMINE JA MEESKONNA JUHTIMINE
• Korraldatud on koolitus lastevanematele (vanematelt on läbi arenguvestluste tulnud positiivset tagasisidet).
• Kaasajastatud on järgnev dokumentatsioon:
o Sillaotsa Kooli kooli õppekava üldosa
o Sillaotsa Kooli õpilaste tunnustamise kord
o Sillaotsa Kooli arengukava 2017 - 2022 (sissejuhatav osa)
o Tööülesannete kirjeldused
• Koostatud on Sillaotsa Kooli sisehindamise aruanne 01.09.2016-31.08.2019
• Toetatud on uusi töötajaid (mentorlus) - jaotusmaterjalid uuele töötajale, esmakordsele klassijuhatajale.
• Õpilasesindus on kaasatud koolielu korralduslikus pooles (nt kaasav eelarve, arengueesmärgid)
• Läbi on viidud tunnivaatlused ja arenguvestlused õpetajatega ja tugipersonaliga.
• Koolitustel saadud kasulikke kogemusi on jagatud kolleegidega.
• Igal õpetajal on planeerinud I ja II trimestri jooksul avatud tunni, kus on vähemalt üks järgmistes teemadest (liikumispausid tunnis, muutunud õpikäsitus, avastusõpe, õuesõpe, projektõpe, ainetevaheline lõiming, koolis olevate digitehnoloogiliste vahendite kasutamine)
• Iga õpetaja on külastanud vähemalt ühte kolleegi tundi ja andnud selle kohta positiivset ja arendavat tagasisidet.
• Iga õpetaja on leidnud lõimingukaaslase ja viinud läbi koostööprojekti.
• Sügis- ja kevadvaheajal on toimunud kolleegilt-kolleegile õppimise päevad.
• Toimunud on õpetajate ühisüritused.
• Korraldatud on ühiskoolitused personalile:
o esmaabi täiendkoolitus kogu asutusele (nt Andrus Lehtmets)
o haridusliku erivajadusega seotud koolitus (nt Kristin Veltre)
o koolitus koostööks, meeskonna toimimiseks (Innovele projekt, nt Jaanus Kangur)
o lapse arengu hindamine ja lapse arenguvestluste läbiviimine lapsevanemaga (lasteaed)
• Lasteaia õpetajad on osalenud digipädevusi arendavatel koolitustel, et rakendada digivahendeid õppetegevustes eesmärgipäraselt ja järjepidevamalt.

3. LASTE JA ÕPILASTE INDIVIDUAALSE ARENGU TOETAMINE
• Õpilaste erivajadused on järjepidevalt kaardistatud.
• Loodud on uus KiVA tiim. KiVa toimib.
• Karjäärinõustamises on pööratud rohkem tähelepanu elukutsete tutvustamisele, kooli on kutsutud külalisi, läbi on viidud karjääripäev või -nädal. Keskendutakse III kooliastmele.
• Õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaardid on järjepidevalt täidetud.
• Õpilased on kaasatud huvitegevuse kaardistamisel (õpilasküsitlused).
• HEV tugisüsteem on korrastatud.
• Uuendatud on lapse arengu hindamise materjal.
• Tööle on võetud eripedagoog, koostatud on eripedagoogi tööülesannete kirjeldused. Määratud on tugiteenuste koordinaator (TTK) ja tema töökorraldus.
• Kaasajastatud on dokumentatsioon laste erivajaduste identifitseerimiseks (tabel erivajadustega laste nimekirjadega; lapse individuaalse arengu jälgimise kaart; lapse arengu tulemuste kokkuvõtte dokumendi vorm) ja loodud on ühtne süsteem.
• Lapsevanemale on antud tagasisidet lapse osalemisest logopeedi ja eripedagoogi juures.
• Lasteaia majas on lastel võimalus osaleda uutes huviringides (jalgpall, tantsuring).
• Tehtud on statistika laste osalemisest huviringides.

4. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS LASTEAIAS
• Planeeritud õppetegevused on tegevustelt mitmekülgsed ja rohkem praktilisemad (vaatlemine-uurimine, katsed, õppemängud, õppeprogrammid väljaspool lasteaeda, loovtegevused jms), kasutades kaasaegse õppekeskkona võimalusi.
• Lasteaia õueala on kujundatud õpikeskkonnaks, mida õpetajad järjepidevalt kasutavad.
• Aktiivsem õuesõppimise periood on 14. aprill - 14. oktoober (vähemalt ühel päeval nädalas).
• Õpetajad on koostanud rühma õuetegevuste plaani (september-detsember; jaanuar - mai) ja järgivad seda.
• Õuesõpet korraldatakse väljaspool lasteaia ruume (lasteaia õuealal, looduses, muuseumides, keskkonnahariduskeskustes, erinevad asutused).
o iga rühm on leidnud oma vaatlusala - kindel koht lasteaias või selle ümbruses, kus jälgitakse aastaaegade vaheldumist.
• Läbi on viidud digisõbra projekt, mille raames vilunumad õpetajad jagavad kolleegidele digiseadmete kasutamise kogemusi ja oskusi.
• Rühmade meeskonnad on korraldanud vähemalt ühe rahvakalendritähtpäeva tähistava ühisürituse lastega.

5. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS KOOLIS
• Õppeaasta alguses on kõik suuremad üritused ajaliselt planeeritud. Suurte ürituste puhul on tehtud tabel, kus kirjas, kes mille eest vastutab.
• Kooli on kutsutud rohkem külalisi (Tagasi kooli vmt)
• Õppekavas on muudetud oskusainete hindamine mitteeristavaks.
• Toimib õpetajate süsteemne koostöö ainetevahelises lõimingus
• Õuesõppe, uurimusliku ja probleemipõhise õppe osakaal on suurenenud.
Põhirõhk on projektiõppel
• Hindamisel on kasutatud digitehnoloogilisi vahendeid
• Teemakuud on korraldatud õpilasesinduse poolt
• Keskkonna ja säästva arengu alaste hoiakute kujundamisega seotud tegevused on läbi viidud
• Juunikuus on läbi viidud projektinädal

 

Otsing

Kalender

<<november 2019>>
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Pildid

Sillaotsa kool Comenius projekt Külaline Jaapanist pidu Tutipidu